Üldoskused ja õpivaldkonnad

Rukkilille Lasteaed annab lastele alusharidust ja töötab riikliku õppekava nõuetele vastava õppekava alusel.
Lasteaia õppekava hõlmab nelja õpioskuste rühma ja kuut õpivaldkonda, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtume üldõpetuslikust põhimõttest. 
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimime järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Mänguoskus:
Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus: Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse erivaldkondade oskuste ja teadmiste arengu alus. Laste mänguoskuste arendamise põhimõtteks on lapse omaalgatuse märkamatu ja tasakaalustatud suunamine.
Lasteaias väärtustatakse kõiki mänguliike ja mänguelemente (loovmäng, õppemäng, liikumismäng, lauamäng jne). Mängukeskkonna loomisel on põhimõtteks olla sõbralik, mõistev ja heatahtlik oma kaaslaste vastu.

Tunnetus- ja õpioskused:
Tunnetus oskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.
Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

Sotsiaalsed oskused: 
Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

Enesekohased oskused: 
Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma askusi, võimeid ja emotsioone ning juhtid aoma käitumist.

Valdkond Mina ja keskkond:
Mina ja keskkond valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; omab ettekujutust oma minast  ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka omab rahvuse kultuuritraditsioone; väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkondlikku mõtteviisi; märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Valdkond Keel ja kõne:
Keel ja kõne valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps tuleb toime igapäevases suhtlemises; kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Valdkond Matemaatika:
Matemaatika valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki; järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse põhjal; tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi; mõistab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid; tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid; näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Valdkond Kunst:
Kunst valdkonna õppe-ja kasvatustegevsue eesmärgiks on, et laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja kujutlusmaailma; vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ja maalimisvahendeid ja -võtteid; kasutab materjale ja tööriistu ohutult ja sihipäraselt; vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

Valdkond Muusika:
Muusika valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest; suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu; suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.

Valdkond Liikumine:
Liikumine valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu; suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel; tegutseb aktiivselt üksi kui rühmas; mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele; järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.