Õuesõpe
Õuestegevused ja liikumine on kasulikud tervisele ja lapse üldisele igakülgsele harmoonilisele arengule. Eelkooliealisest lapsest peab kasvama ise mõtlev ja tegutsev inimene. Õuesõppimine annab õpetajale suurema vabaduse.
Tegevused
Lasteaiaõpetajad peavad oluliseks ka mängu, sest lapse areng toimub suures osas mängu kaudu. Lapse mängudes on tähtis koht mitmesugustel rollimängudel, milleks laps ammutab vajalikke teadmisi ümbritsevast keskkonnast.
Õppekava
Rukkilille Lasteaia peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset sealhulgas ka kõlbelist, emotsionaalset ja esteetilist arengut, et kujuneks terviklik ja positiivne minapilt eelduseks igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Rukkilille lasteaed

Keila Alushariduse OÜ poolt asutatud tänapäevase keskkonnaga algselt kuue, nüüdseks juba 9 -rühmaline eralasteaed, mille uksest 01.septembril 2008 aastal astusid sisse esimesed pisipõnnid. Pidulik lindilõikamine toimus aprillis 2009 kultuuriminister Laine Jänese ja Keila linnapea Tanel Mõistuse poolt. Lasteaia õnnistas sisse Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.

Rukkilille Lasteaed on avatud 07.00-18.30
Rühmad on avatud 07.45-18.00
Valverühm töötab 07.00-07.45 ja 18.00-18.30 kokkulepitud rühmas.

Meie lasteaias

Väärtustatakse igas lapses head

Suheldakse lapsega kui võrdsega. Märgatakse lapse enda kogemust

Julgustatakse last ise uurima ja katsetama

Toetatakse teda ebaõnnestumistele vastu pidama

Pakutakse abi ja toetust siis, kui seda laps vajab

Õppe-kasvatustöö planeerimisel arvestatakse lapse isikupäraga

Täidetakse lapsele antud lubadused

Kuulatakse lapse küsimusi ja mõistetakse nende tähendust

Ollakse osavõtlikud ja positiivsed

Pinged mis tekkinud enda ja teiste vahel lahendatakse lihtsalt ja sõbralikult

Osatakse näha kõikide tööd

Ei tehta mõtlematute sõnadega haiget lapsele, lapsevanemale ega kolleegile


Õppe- ja kasvatustöö

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Eripäraks on looduskaunis asukoht, lasteaia kõrval asuv terviserada, arhitektuuriline eripära, tegevuspesade olemasolu ning õppetegevuste läbiviimine lõimitult läbi kokandustegevuste. Laste vaheldusrikaste tegevuste läbiviimiseks ning lasteaia eripära tugevdamiseks on lasteaeda planeeritud laste kokkamis-, meisterdamis-, laulu- ja teabepesa. Ruumid on suured ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õpivahenditega ning tänapäevase tehnikaga. Oluliseks peame traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele; üritused koos vanematega; üritused personalile; perekesksed üritused. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist. Õuealal on erinevate kasutamisvõimalustega mängu-, spordi- ja liiklusväljak. Lasteaed toetab, motiveerib ning väärtustab positiivse ja loova mõttemaailmaga lapsesõbralikke häid pedagooge.