Õppe-kasvatustöö kavandamine

Rukkilillle Lasteaias on kogu lasteasutuse õppe- kasvatustöö ühendavaks lüliks kuutemaatika, mis seob rühmade poolt kavandatud nädalaplaanid ühtseks tervikuks ning toetab lapse üldoskuste ja tegevusvaldkondade omavahelist lõimumist. Võimalusel rakendame õppetööd alarühmades ning vajadusel individuaalselt.


Õppe-kasvatustegevuse planeerimine ja läbiviimine on paindlik ning lubab pedagoogil teha vajadusel muudatusi nii tegevuse sisus kui ajalises kestvuses. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse viivad õpetajad läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas.


Tegevuskoha valikul arvestame nii üldisi kui valdkondade õppe-kasvatuslikke eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist. Õppetegevuse eripäraks loeme õppevaldkondadest lähtuvate lõimitud tegevuste läbiviimist kokandustundides ja erinevates õpipesades. 

2,5-7aastaste lastega läbiviidavate planeeritud tegevuste arv päevas on 2-4, pikkusega 10-35 minutit lähtudes põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale arvestades lapse vanust, arengutaset ja huve.