Riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv