Põhimäärus


RUKKILILLE LASTEAED PÕHIKIRI

 1. Eralasteaia (edaspidi Lasteaed) ametlik nimetus: Eralasteaed Rukkilille lasteaed
  1.1. Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa
  alusel.
  1.2. Lasteaed loob tingimused alushariduse omandamiseks. Alusharidus on teadmiste,
  oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks
  edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.
  1.3. Eralasteaed Rukkilille lasteaed pidaja on Keila Alushariduse OÜ (edaspidi pidaja).
 2. Lasteaia asukoht
  2.1. Eralasteaed Rukkilille lasteaed juriidiline aadress on: Kruusa 23, Keila linn, 76607
  Harju maakond.
  2.2. Ametlikult kasutatav e-posti aadress on rukkilill@rukkilill.eu.
 3. Lasteaia struktuur:
  3.1 Lasteaia juhtorganid on nõukogu ja direktor.
  3.2. Eralasteaias Rukkilille lasteaed on üheksa rühma, lastele vanuses 2-7 aastat. Lasteaia
  direktor moodustab õppeaasta alguseks vastavalt vajadusele ja võimalustele sõime- ja
  lasteaiarühmad.
  3.3. Vajadusel võib moodustada liitrühma.
  3.4. Vajadusel võib moodustada sobitus- ja erirühma.
  3.5. Nõukogu ettepanekul on sõimerühmas 16 kohta, liitrühmas 20 kohta, lasteaiarühmas
  24 kohta.
  3.6. Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, Eesti Vabariigi
  lastekaitse seadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Erakooliseadusest, muudest
  õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 4. Direktor pädevus ning ülesanded:
  4.1. Direktor juhib ja esindab Lasteaeda, järgides pidaja ja Lasteaia nõukogu seaduslikke
  korraldusi.
  4.2. Direktor kannab vastutust Lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite
  sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
  4.3. Direktor esitab nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate Lasteaia õppetegevusest,
  majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab
  viivituseta Lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani
  tehtud ettekirjutustest.
  4.4. Direktor sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud õpetajatega ja lasteasutuse
  majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega.
  4.5. Direktor esitab kord aastas kohalikele omavalitsustele vastavalt kohalike
  omavalistuste ja pidaja vahelisele lepingule ja nõukogule kirjaliku ülevaate Lasteaia
  õppe- ja kasvatustegevusest.
  4.6. Direktori kinnitab ja vabastab ametist pidaja.
  KEILA ALUSHARIDUSE OÜ
  RUKKILILLE ERALASTEAED
  2
 5. Nõukogu pädevus ning ülesanded:
  5.1. Nõukogu on 5 liikmeline Lasteaia kollegiaalne otsustuskogu ja tema koosseisu
  kinnitab direktori ettepanekul pidaja.
  5.2. Nõukogusse kuuluvad:
  5.2.1. Pidaja juhatuse ja Pidaja nõukogu liige
  5.2.2. Lasteaia direktor
  5.2.3. Pedagoogide esindaja – valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul
  5.2.4. Lastevanemate esindaja – valitakse lastevanemate üldkoosolekul
  5.3. Nõukogu volituste kestus on 5 õppeaasta.
  5.4. Nõukogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt juhul, kui tema staatus nõukokku
  kuuluda lõppeb enne nõukogu volituste lõppemist.
  5.5. Nõukogu pädevus ning ülesanded:
  5.3.1. Esitab pidajale kinnitamiseks põhikirja muutmisettepanekud
  5.3.2. Kuulab ära direktor iga-aastase Lasteaia arengukava täitmise ülevaate ja
  aruande Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest
  5.3.3. Kuulab ära direktori ülevaate Lasteaia eelarve, Lasteaia pidaja majandusaasta
  aruande ja vahearuannete kohta
  5.3.4. Annab direktorile ja pidajale soovitusi Lasteaia eelarve koostamisel ja
  eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks
  5.3.5. Teeb direktorile ja pidajale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna
  tagamiseks
  5.3.6. Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud
  konkursi komisjoni töös
  5.3.7. Teeb üksikküsimustes otsuseid nõukogu pädevusse kuuluvates valdkondades
  5.6. Direktor omab õigust nõukogu liikmeid tagasi kutsuda juhul kui mõni liige ei täida
  Lasteaia nõukogu pädevuses sätestatud ülesandeid.
 6. Põhikirja muutmise kord
  6.1. Põhikirja ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks
  nõukogule ja pedagoogilisele nõukogule.
  6.2. Põhikirja muudatused kinnitab pidaja nõukogu ettepanekul.
 7. Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused:
  7.1. Õpetajate õigused:
  7.1.1. teha ettepanekuid direktorile, nõukogule ning pidaja juhatusele lasteaia õppeja kasvatustegevuse parandamiseks ja arendamiseks;
  7.1.2. anda hinnanguid lasteaia tegevuse kohta;
  7.1.3. võtta osa erialasest täiendusõppest;
  7.2. Õpetajate kohustused:
  7.2.1. luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel
  ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitseda laste
  elu ja tervise eest lasteaias;
  7.2.2. tagada kehtiva õppe-, tegevus- ja päevakava järgimine;
  7.2.3. võtta osa lasteaia üldkoosolekutest, pedagoogilistest nõupidamistest ja täita
  nendel koosolekutel vastu võetud otsuseid. Pedagoogid kuuluvad
  lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse;
  7.2.4. nõustada lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja
  kasvatusküsimustes;
  KEILA ALUSHARIDUSE OÜ
  RUKKILILLE ERALASTEAED
  3
  7.2.5. täita ametijuhendiga kehtestatud ning direktori poolt kinnitatud ülesandeid.
  7.3. Muud töötajad:
  7.3.1. tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, õpetajate abistamise ja häireteta
  töö;
  7.3.2. tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  7.3.3. tagavad lasteaia vara säilimise ning selle taastamise ja täiendamise;
  7.3.4. jälgivad lasteaia territooriumi ja vara seisukorda, töökaitse- ja
  tuleohutusvahendite korrasolekut, rakendavad abinõusid nende õigeaegseks
  remondiks.
  7.3.5. Kogu personali õigused ja kohustused on kehtestatud direktori poolt
  kinnitatud ametijuhendites või töölepingutes.
  7.3.5.1. Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse
  perekonna kohta.
  7.3.5.2. Lasteaia direktor, õpetaja, lasteaia majandamist tagav või õpetajaid
  abistav töötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on
  kohaldatud sundravi KarS § 133 lg 2 p-s 2, § 141 lg 2 p-s 1, § 142 lg
  2 p-s 1, § 143 lg 2 p-s 1, § 1431 lg 2 p-s 1, §§-des 144–146 või §§-
  des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole
  karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või
  mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud
  karistusregistri arhiivi.
  7.3.5.3. Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba
  ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille
  läbiviimise korra kinnitab pidaja direktori ettepanekul. Kui vaba
  ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kehtestatud
  kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi, võib direktor sõlmida
  tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on
  vähemalt keskharidus.
 8. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused:
  8.1. Lasteaias omandatavaks hariduse liigiks on alusharidus.
  8.2. Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Lasteaia õppekava, mis vastab
  koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
  8.3. Lasteaia õppekava kinnitab pidaja. Lasteaia õppekavas teeb muudatusi Lasteaia
  nõukogu, need kinnitab pidaja.
  8.4. Õppekava täitmise tagamiseks ja toetamiseks valib pedagoog töövihikud-, raamatud,
  töölehed ja muu õppekirjanduse ning kasutab vajadusel ja võimalusel muid
  õppevahendeid- ja materjale.
  8.5. Pedagoogidel on õigus valida õppemeetodeid ja vahendeid kui nende rakendamisel ei
  ohustata laste vaimset ega füüsilist tervist.
  8.6. Õppe- ja kasvatustöös järgitakse Lasteaia traditsioone.
  8.7. Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor käskkirjaga.
  8.8. Päevakava koostamisel arvestatakse Lasteaia õppekava.
  8.9. Lasteaia tegevuskavas on eraldi välja toodud muusika- ning liikumistegevuste
  kellaajad, ülejäänud õppekavas ettenähtud tegevused viiakse läbi igapäevaselt,
  lõimituna komplekstegevustena.
  8.10. Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on
  kirjeldatud lapse arengu tulemused.
  8.11. Lasteaed tegutseb aastaringselt. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31.
  augustini.
  KEILA ALUSHARIDUSE OÜ
  RUKKILILLE ERALASTEAED
  4
  8.12. Vajadusel kinnitatakse pidaja otsusega lasteaia tegutsemine hooajaliselt.
  8.13. Lasteaed on avatud igal argipäeval kell 07.00 – 18.30.
 9. Lapse Lasteaeda vastuvõtmise, väljaarvamise ja Lasteaia lõpetamise kord:
  9.1. Lasteaeda võetakse vastu 2-7aastasi lapsi, lapsevanema avalduse alusel.
  9.2. Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 15 aprillist kuni 15. augustini.
  Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
  9.3. Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult või e- posti teel alates
 10. aprillist 5 tööpäeva jooksul.
  9.4. Vanemal on kohustus vastava teate saamisel hiljemalt 15. maiks aktsepteerida
  kirjalikult või e-posti teel pakkumine.
  9.5. Lasteaeda vastuvõetud lapsevanema ja lasteaia pidaja vahel sõlmitakse leping hiljemalt
  kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega, kuid mitte hiljem kui
  kümme päeva enne õppetöö algust., milles määratakse:
  1) lasteaeda astumise aeg;
  2) õppetöö läbiviimise koht ja aadress;
  3) õppemaksu suurus (summa) ja selle arvestamise meetod;
  4) õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
  5) õppemaksu tagastamise alused ja kord;
  6) lepingu muutmise ja lõpetamise alused ja kord;
  7) vaidluste lahendamise kord.
  9.6. Direktor komplekteerib rühmad sõlmitud lepingute alusel hiljemalt 15. augustiks ning
  kinnitab 3 tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.
  9.7. Lasteaiast arvatakse välja kahe kuu õppemaksu tasumata jätmise eest, vanema
  avalduse alusel ja Lasteaia lõpetamisel.
  9.8. Lasteaia lõpetamisel peab laps täitma õppekavaga kehtestatud nõuded. Õppekava
  positiivse akrediteerimisotsuse järgselt väljastatakse seda otsust tõendav dokument.
 11. Lapse õigused:
  10.1. Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  10.2. eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  10.3. pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele.
 12. Vanemate õigused ja kohustused:
  11.1. Vanemal on õigus:
  11.1.1. tuua last Lasteaeda ja viia ära vanematele sobival lasteaia lahtioleku ajal
  Lasteaia päevakava järgides;
  11.1.2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja
  kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  11.1.3. tutvuda Lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  11.1.4. saada teavet Lasteaia töökorralduse kohta.
  11.2. Vanem on kohustatud:
  KEILA ALUSHARIDUSE OÜ
  RUKKILILLE ERALASTEAED
  5
  11.2.1. looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse
  omandamiseks Lasteaias;
  11.2.2. kinni pidama Lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise
  nõuetest;
  11.2.3. tasuma Lasteaias koha kasutamise eest osalustasu ja toitlustustasu Keila
  Alushariduse OÜ juhatuse poolt kehtestatud ajal ja ulatuses ning järgima
  muid Lepingust tulenevaid kohustusi.
  11.3 kohustatud kinni pidama Lasteaia pidaja poolt kehtestatud õigusaktidest ja –
  normidest.
 13. Lasteaia õppe- ja asjaajamise keeleks on eesti keel.
 14. Õppemaksu kehtestamine ja sellest vabastamise kord
  Lasteaia finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse pidaja poolt tehtud
  investeeringutest, õppemaksudest (kohalike omavalitsuste poolt finantseeritud
  sihtotstarbelisest toetusest ja lastevanemate poolt tasutavast õppemaksust ning
  toitlustustasust), majanduslepingutest, fondidest ja väljaspool Lasteaeda saadavatest
  toetustest ja annetustest.
  13.1. Õppemaks:
  13.1.1. lasteaia õppemaks koosneb kohaliku omavalitsuse toetusest ja lapsevanema
  poolt makstavast õppemaksust;
  13.1.2. lasteaia õppemaksu suuruse kehtestab pidaja üheks õppeaastaks;
  13.1.3. ettepaneku õppemaksu suuruse ja muutmise kohta teeb lasteaia pidaja mai
  kuu jooksul järgmiseks õppeaastaks, arvestades, et õppemaksu tõusu suurus
  ei ületa 10 protsenti kahe õppeaasta vahel;
  13.1.4. õppemaksu suurust võib tõsta vastavalt lasteaia ja õppemaksu maksja vahel
  sõlmitud lepingus kehtestatud alusel ja korras ning vastavalt
  erakooliseadusele.
  13.2. Toitlustustasu:
  13.2.1. toitlustustasu kehtestatakse eelarveaastaks; mille arvestab ja kehtestab toidu
  teenusepakkuja;
  13.2.2. toitlustustasu on võimalik muuta seoses toiduainete hinna, elektrihinna ja
  veehinna kallinemise tõttu erandjuhtudel õppeaasta jooksul;
  13.2.3. lapse toitlustustasu Lasteaias katab lapsevanem vastavalt kohalkäidud
  päevade arvule, puudumisest teavitatakse üks päev ette.
  13.3. Õppemaksu ja toitlustasu kehtestamise, soodustuste andmise ja sellest vabastamise
  alused ja kord:
  13.3.1. õppemaksu ja toitlustustasu suurus kinnitatakse pidaja poolt Lasteaia
  direktori ettepanekul arvestades Lasteaia finantsmajanduslikku seisu hiljemalt
  2 kuud enne õppeaasta algust;
  13.3.2. õppemaksu ja toitlustustasu suurus ja tasumise kord määratakse pidaja ja
  lapsevanema vahelise lepinguga;
  13.3.3. õppemaksu ja toitlustustasu suurust võib muuta Keila Alushariduse OÜ
  juhatuse otsusega (Keila Alushariduse OÜ ja lapsevanema vaheline leping);
  13.3.4. lasteaia pidajal on õigus lasteaia nõukogu ettepanekul ja lapsevanema või
  seadusliku esindaja avalduse alusel teha erand õppemaksu maksmisel;
  13.3.5. lasteaia pidajal on õigus lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt
  või täielikult õppemaksu maksmise kohustusest või ajatada õppemaksu
  maksmine;
  KEILA ALUSHARIDUSE OÜ
  RUKKILILLE ERALASTEAED
  6
  13.3.6. õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse
  arvesse lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku
  seisundit ja osalust lasteaia füüsilise ning vaimse keskkonna arendamisel;
  13.3.7. vastavalt Keila linna eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
  korrale tasub vanema avalduse ning Lasteaia poolt esitatud arve alusel lapse
  toitlustustasu Keila linnavalitsus.
 15. Tegevuse lõpetamise kord:
  14.1. Pidaja on kohustatud algatama Lasteaia tegevuse lõpetamise, kui:
  14.1.1. pidajal puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  14.1.2. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
  14.1.3. pidaja või nõukogu on võtnud vastu otsuse, et Lasteaia edasine tegevus on
  muutunud ebaotstarbekaks;
  14.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
  14.2. Lasteaia tegevuse lõpetamisest teatatakse lapsevanematele, töötajatele ja Haridus– ja
  Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.