Õppe-kasvatustöö eesmärgid

Meie töö peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, sealhulgas ka kõlbelist, emotsionaalset ja esteetilist arengut, et kujuneks terviklik ja positiivne minapilt eelduseks igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks, pakkudes igapäevast eduelamust igale lapsele. Erilist tähelepanu pööratakse muukeelsete laste probleemideta sulandumisele eestikeelsete laste sekka ja toimetada koos lastega nii, et maailma , kus elame praegu, jätkuks ka järgmistele põlvkondadele.

Eesmärgid laste arendamiseks 2,5 – 5 aastani – saan ise hakkama

Eesmärgid laste arendamiseks    5 – 7 aastani – saan koolis hakkama

2021/2022 õa. läbiv teema:   HOOGSALT LOODUSEGA KOOS – UURIN, AVASTAN JA LOON

Prioriteedid

  • Õuesõppesuunitlus, iga ilmaga
  • Rohelise Kooli projekti väärtustega jätkamine
  • suurem lapsega arvestamine vs lapsest lähtumine, kogemuspõhine õpe.
  • töö organiseerimine alagruppides kaasates assistente aktiivsesse õppetöösse
  • tihe koostöö lapsevanematega, kogukonnaga

Põhisuund õppe- ja kasvatustöö sisukamaks muutmisel on kogemuspõhine ja eduelamusterohke ÕUESÕPE, mis tugineb Rohelise Kooli programmi põhiteemale Globaalne kodakondsus, lõimitult  alateemadele Tervis ja heaolu ning Elurikkus ja loodus, lisandunud Prügi, Jäätmed, Tervislik toit.

Eesmärgid:

  • Laps ja keskkond: läbi mängulise ja loova õuesõppesuunitlusega õppe-kasvatusprotsessi kujunevad lapsed jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks noorteks, kes otsustavad tulevikus, millises maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutame. Taaskasutamise, prügi sorteerimise mõtestamine, õpetamine.
  •  Laps ja kodu: lapsevanema vs kodu suunav tegevus toetab lapse keskkonnasäästlikku mõtteviisi, looma oma tegemistesse süsteemsust ja terviklikkust, hindama keskkonda ja tekitama õuesõppe ja õuesviibimise harjumusi. Lastele tutvustatakse lihtsaid ja tervislikke toite koostöös lastevanematega, tehakse toorsalatid – kõrvitsad, süüakse koduaia puu-ja juurvilju.
  • Laps ja lasteaed: lasteaiatöötajad ning erinevad huvigrupid tunnustavad, toetavad last oma arvamuse avaldamisel, julgustades kõike ise tegema, proovima. Laps omandab oma teadmised läbi kogetu, ümbritseva looduse, isetegemise ja mängu. Lastele pakutakse jõukohaseid ülesandeid läbi teema Elurikkus ja loodus. Pilliõpe alates 4 eluaastast.
  • Laps ja projektid: osalemine erinevates projektides, nii maakondlikes, kui üleriiklikes –  samblikud, nurmenukud, roosi kasvatamine kartulis, jäätmed –  patareide kogumine, taara viimine, küünlajaht Rukkilille moodi; Ole nähtav – kanna helkurit! , osalemine koolieelikutega programmides „Lugemisisu“ ja „Meie väike raamatukogu“ jms. Kogukondlik projekt –  koostöö Sotsiaalkeskusega „Abistame nõrgemat“ – erinevate tegevustega, Dolly  nukud, kaltsuvaiba materjali ettevalmistamine, nööride sõlmimine jms.