Õppe-kasvatustöö eesmärgid

Põhiväärtuseks peab Rukkilille Lasteaed üksteise mõistmist ja positiivset ellusuhtumist, seost oma kodukoha loodusega, Eesti rahvuskultuuriga. Sallivust kõigi teiste rahvuste suhtes ning tervet uudishimu kõige uue vastu. 

Meie töö peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, sealhulgas ka kõlbelist, emotsionaalset ja esteetilist arengut, et kujuneks terviklik ja positiivne minapilt eelduseks igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Eesmärgid laste arendamiseks 2,5 – 5 aastani – saan ise hakkama
Eesmärgid laste arendamiseks    5 – 7 aastani – saan koolis hakkama

 2019/2020 õa. läbiv teema:   ROHELISEST ROHELISEM MAAILM. Laste käes on tulevik!

Prioriteedid: õuesõppesuunitlus, uus õpikäsitlus, mis kätkeb endas suuremat lapsega arvestamist vs lapsest lähtumist, töö organiseerimine alagruppides kaasates assistente aktiivsesse õppetöösse.

Põhisuund õppe- ja kasvatustöö sisukamaks muutmisel on kogemuspõhine eduelamusterohke ÕUESÕPE, mis tugineb Rohelise Kooli programmi põhiteemale Globaalne kodakondsus, lõimitult alateemadele Tervis ja heaolu ning Elurikkus ja loodus: vesi, prügi, transport, energia, toit, jäätmed, kooliõu, meri ja rannik, kliimamuutused.

Eesmärgid:
Laps ja keskkond: läbi mängulise ja loova õuesõppesuunitlusega õppe-kasvatusprotsessi aitame lastel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks, kes otsustavad tulevikus, millises maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutame.
Laps ja kodu: lapsevanema vs kodu suunav tegevus toetab lapse keskkonnasäästlikku mõtteviisi, innustab looma oma tegemistesse süsteemsust ja terviklikkust, väärtustama keskkonda ja tekitama õuesõppe ja õuesviibimise harjumusi.
Laps ja lasteaed: lasteaiatöötajad ning huvigrupid tunnustavad, toetavad last oma arvamuse avaldamisel, julgustades kõike ise tegema, proovima. Laps omandab oma teadmised läbi kogetu, ümbritseva looduse, isetegemise ja mängu. Lastele pakutakse jõukohaseid ülesandeid läbi teema Elurikkus ja loodus.