Õppe-kasvatustöö eesmärgid

Põhiväärtuseks peab Rukkilille Lasteaed üksteise mõistmist ja positiivset ellusuhtumist, seost oma kodukoha loodusega, Eesti rahvuskultuuriga. Sallivust kõigi teiste rahvuste suhtes ning tervet uudishimu kõige uue vastu. 

Rukkilille Lasteaia peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset sealhulgas ka kõlbelist, emotsionaalset ja esteetilist arengut, et kujuneks terviklik ja positiivne minapilt eelduseks igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Eesmärk laste arendamiseks 2,5-5 aastani: laps saab ise hakkama
Eesmärk laste arendamiseks 5-7 aastani: laps saab koolis hakkama

Meie töö filosoofia seisneb kolme komponendi koosmõjus ja -töös: laps-lapsevanem-lasteaed